Podmienky predaja

PODMIENKY POUŽÍVANIA


NÁHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje Allo-Pizza-Service. Na celej stránke používame výrazy „my“, „nás“ a „náš“ v súvislosti s Allo-Pizza-Služba. Túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ku ktorým poskytuje prístup, ponúka Allo-Pizza-servis vám ako používateľovi, pod podmienkou, že prijmete všetky podmienky, zásady a upozornenia uvedené v tomto dokumente.

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky poskytovania služby“, „Podmienky poskytovania služieb“). podmienky a zásady uvedené v tomto dokumente a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, jednotlivcov, ktorí sú návštevníkmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo poskytovateľmi obsahu.
Pred vstupom na našu webovú stránku a jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť Stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, prijatie je na ne výslovne obmedzené.

Každý nový nástroj alebo funkcia, ktorá je pridaná do tohto obchodu, tiež podlieha podmienkam používania. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Podmienok používania. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením takýchto aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou z času na čas skontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Váš pokračujúci prístup alebo používanie webovej stránky po zverejnení zmien predstavuje prijatie zmien.
Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Táto spoločnosť nám poskytuje platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ODDIEL 1 – PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Súhlasom s týmito Podmienkami používania vyhlasujete, že ste plnoletý alebo starší vo vašom regióne, provincii alebo štáte a dali ste nám povolenie povoliť komukoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.

Pri používaní Služby nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne počítačové červy, vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.
ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek, kedykoľvek az akéhokoľvek dôvodu.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a to zahŕňa (a) prenosy cez viacero sietí; a b) zmeny vykonané na prispôsobenie sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebozariadení. Informácie o vašej kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy zašifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie alebo prístup k Službe alebo k akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je Služba poskytovaná, bez nášho výslovného povolenia.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.
ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nemôžeme niesť zodpovednosť, ak sú informácie ponúkané na tejto stránke nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s väčšími, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Ak sa spoliehate na obsah tejto stránky, robíte tak na vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické údaje. Historické údaje podľa definície nie sú aktuálne a poskytujú sa len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie, ktoré obsahuje. Beriete na vedomie, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.
ČASŤ 4 – ZMENY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia upraviť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť).

Nemôžeme byť zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu ceny alebo za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo prerušenie služby.
ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak je to potrebné)

Je možné, že určité produkty alebo služby sú dostupné iba online prostredníctvom webovej stránky. Množstvo týchto produktov alebo služieb môže byť obmedzené a ich vrátenie alebo výmena prísne podlieha našim Zásadám vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie prezentovali farby a obrázky produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme však zaručiť presnosť zobrazenia farieb na monitore vášho počítača.
Vyhradzujeme si právo, ale nemáme žiadnu povinnosť, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek konkrétnu osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Oprávňujeme sa uplatňovať toto právo od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov a ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia a podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť predaj produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde to zakazuje zákon.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu zakúpeného alebo inak získaného vami splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.
ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky s použitím rovnakej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. V prípade, že objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.
Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Viac informácií nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.
ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani nespravujeme.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak ako sú“ a „v závislosti od dostupnosti“ bez záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vašom vlastnom uvážení a riziku. Okrem toho je vašou zodpovednosťou informovať sa o podmienkach poskytovania takýchto nástrojov príslušnými poskytovateľmi tretích strán a prijať ich.

V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové služby a/alebo funkcie budú tiež podliehať týmto Podmienkam používania.
ČLÁNOK 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nemáme žiadnu povinnosť skúmať alebo hodnotiť ich obsah alebo presnosť a nezaručujeme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií súvisiacich s týmito webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy týchto tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tieto tretie strany.
ČLÁNOK 9 – KOMENTÁRE, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť odošlete konkrétny obsah (napríklad v rámci svojej účasti v súťažiach), alebo ak bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne „Komentáre“), udeľujete nám právo kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete . Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) odškodniť kohokoľvek za poskytnuté pripomienky; alebo (3) odpovedať na komentáre.

  1. Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, odstrániť obsah a účty obsahujúce obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo strany alebo tieto Podmienky. používania.
    Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú žiadnym spôsobom porušovať žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných práv alebo práv duševného vlastníctva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať žiadny nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho, kým nie ste, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste plne zodpovední za všetky vaše komentáre a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ČLÁNOK 10 – OSOBNÉ ÚDAJE

Prenos vašich osobných údajov v našom obchode sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Kliknutím sem zobrazíte naše Zásady ochrany osobných údajov.
ČLÁNOK 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A CHYBY

Občas sa na našej stránke alebo v Službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu, dodacích lehôt a dostupnosti produktov. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné. kedykoľvek a bez upozornenia (vrátane po zadaní objednávky ).

Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Nie je možné nastaviť žiadny konkrétny dátum aktualizácie alebo obnovenia aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, ktorá by naznačovala, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.
ČLÁNOK 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Podmienkach používania máte zakázané používať stránku alebo jej obsah:
a) na nezákonné účely; (b) nabádať ostatných, aby vykonávali nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušiť akúkoľvek miestnu vyhlášku alebo medzinárodný, federálny, provinčný alebo štátny predpis, pravidlo alebo zákon; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva tretích strán; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať kohokoľvek na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie;
(g) nahrať alebo preniesť vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý na ohrozenie funkčnosti alebo prevádzky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky alebo inej webovej stránky alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na spamovanie, phishing, únos, vydieranie, prehľadávanie, prehľadávanie alebo prehľadávanie webu; j) na obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) narúšať alebo obchádzať bezpečnostné opatrenia Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich stránok, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek zákazov používania.
ČLÁNOK 13 – VYLÚČENIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani neprehlasujeme, že vaše používanie našej Služby bude neprerušované, bezpečné, bez oneskorenia alebo bez chýb.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním Služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť Službu na dobu neurčitú alebo Službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám prostredníctvom nej poskytujeme, sú (pokiaľ to nie je nami výslovne uvedené) poskytované „tak ako sú“ a „v závislosti od dostupnosti“ pre vaše použitie, bez zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti alebo obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
Allo-Pizza-Service, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb a poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za žiadne zranenia, straty, nároky ani žiadne priame škody. , nepriame, príslušenstvo, represívne, špeciálne alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, príjmov, úspor alebo dát, náhradných nákladov alebo iných podobných škôd, či už v zmluve, delikte (aj v prípade nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vaše používanie služby alebo akejkoľvek služby alebo produktu, ktorý ju používa, alebo akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia vyplývajúce z používania Služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​prenášaného alebo sprístupneného prostredníctvom Služby, aj keď ste boli upozornení na možnosť ich výskytu.
Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, naša zodpovednosť v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ČLÁNOK 14 – NÁHRADA

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Allo-Pizza-Service a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, zmluvných partnerov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov. alebo požadovať, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, uskutočnené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto Podmienok používania alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany.
ČLÁNOK 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom zákonom a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Zmluvných podmienok. , pričom týmto rozsudkom nie je dotknutá platnosť a použiteľnosť ostatných ustanovení.

ČLÁNOK 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky, ktoré vznikli stranám pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto Podmienky používania zostanú v platnosti, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa vlastného uváženia usúdime alebo sa domnievame, že nedodržiavate alebo ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť. Potom zostanete zodpovedný za všetky dlžné sumy až do dátumu ukončenia (vrátane), v dôsledku čoho vám môžeme odmietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ČLÁNOK 17 – CELÁ ZMLUVA

Akékoľvek zlyhanie z našej strany pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nebude znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Zmluvné podmienky alebo akékoľvek iné zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby. Nahrádzajú všetky predchádzajúce a súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií podmienok používania).
Akákoľvek nejednoznačnosť vo výklade týchto Podmienok používania nebude vykladaná v neprospech navrhovateľa.

ČLÁNOK 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky používania a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať podľa zákonov 2 impasse des Amétthystes, Bras Panon, Francúzsko, 97412, La Réunion.

ČLÁNOK 19 – ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Podmienok používania.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením takýchto aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou z času na čas skontrolovať našu webovú stránku, či nedošlo k zmenám. Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej webovej stránky a služby po odoslaní zmien v týchto podmienkach používania služby, súhlasíte s týmito zmenami.

ČLÁNOK 20 – KONTAKTNÉ ÚDAJE

Otázky týkajúce sa Podmienok používania nám pošlite na adresu allopizzaservice.fr@gmail.com.